มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการเรียนการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขตซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้ง และจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่ง ที่จัดการศึกษาระดับ ปริญญาสายวิชาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 11 ไร่ ที่ตั้ง 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
       ชื่อ จักรพงษภูวนารถ ได้มาจากการขอพระราชทานาม "จอมพลเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ" ซึ่งเป็นเสนิการทหารบก และเป็นพระราชโอรสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เกิดขึ้นจากข้าราชการในกองทัพบกทุกท่านได้เสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วัน ให้กองทัพบกเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง
       ปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัณ รองผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ชักชวนข้าราชการในกองทัพบกทุกท่านให้เสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วัน ให้กองทัพบกเพื่อรวบรวมสมทบทุนก่อสร้าง "โรงเรียนบุตรข้าราชการ กองทัพบก" ขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการด้านศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทน ข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฎิบัติหน้าทที่เพื่อประเทศชาติด้วยความเสียสละ ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน เงินจำนวนนี้ใช้ชื่อย่อว่า "เงินงบ ง.ส.ร.บ." และได้เริ่มดำเนินการสะสมเงินประเภทนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2492 เป้นต้นมา
       ปี พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 จึงได้มีการก่อสร้าง "โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง" ขึ้น โดยมี จอมพลประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่ม ได้มอบหมายให้ พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นประธานอนุกรรมการจัดตั้ง และก่อสร้าง
       ปี พ.ศ. 2511 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2511 ทำการก่อสร้าง โรงเรียนบุตรช้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง เสร็จบนเนื้อที่ปะรมาณ 28 ไร่ ริมถนนวิภาดีรังสิตและได้ ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกลกิตติขรได้ เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ เปิดสอนสายสามัยอย่างเดียว
       ปี พ.ศ. 2515 ชื่อ " โรงเรียนพณิยชการบุตรข้าราชการกองทัพบก " โดยกองทัพบก เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
       ปี พ.ศ. 2516 เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างวิทยุโทรคมนาคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก "
       ปี พ.ศ. 2517 เมื่อ 1 เมษายน 2517 กองทัพบกได้มอบกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดสของโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงกอบทัพบก กระทรวงศึกษาธการจึงได้ขอพระราชทานนามจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นชื่อวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า " วิทยาจักรพงษภูวนารถ "
       ปี พ.ศ. 2518 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุโทรคมนาคม สำเร็จการศึกษรุ่นแรก และเป็นรุ่นสุดท้าย
       ปี พ.ศ. 2520 เมื่อ 1 มกราคม 2520 ได้มีพระราชบัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่กิจการทรัพย์สินหนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา 28 แห่ง ซึ่งมีวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ รวมอยู่ด้วยให้ไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถและเปิดสอนภาคนอกเวลาราชการปกติ (รอบบ่าย) เป็นปีแรก
       ปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขา คือ การบัญชี การตลาด และการเลขานุการ ในภาคเวลาราชการปกติ ปี พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในภาคเวลาราชการปกติ
      ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนภาคเวลาราชการปกติ (รอบบ่าย) ระดับ ปวส. สายวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์
      ปี พ.ศ. 2531 เปิดสอนภาคนอกราชการปกติ (รอบบ่าย) ระดับ ปวส. สายวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี เมื่อ 15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามเป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"
       ปี พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี บริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศ ภาคเวลาราชการปกติ
       ปี พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ภาคเวลาราการปกติ และระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกระบบสารสนเทศ ภาคสมทบ และวิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคเวลาปกติ
      ปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคสมทบ
      ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่งไป ภาคเวลาราชการ
      ปี พ.ศ. 2543 1. งดรับนักศึกษา 2 ระดับดังนี้ 1.1 ระดับ ปวช. ตามนโยบายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มีผลตั้งแต่งปี 2545 1.2 ระดับ ปวส. สายวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2. เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       ปี พ.ศ. 2544 1. เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 2. เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการบัญชี 3. นักศึกษาระดับ ปวช. สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นสุดท้ายจำนวน 290 คน
       ปี พ.ศ. 2545 1. เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตร์ วิชาเอกอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี 2. วันที่ 27 ธันวาคม 2545 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับของขอบข่าย : การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดย สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
       ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ 2 ปี ครึ่ง วิชาเอกการบัญชีทั่วไป และวิชาเอกบริหารการตลาด
      ปี พ.ศ. 2547 1. เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรบริการธุรกิจ วิชาเอสการจัดการสำนักงาน ภาคปกติ 2 ปี และภาคสมทบ 2 ปี ครึ่ง 2. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH) ชลบุรี
       ปี พ.ศ. 2548 1. วันที่ 8 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จำนวน 9 มหาวิทยาลัย หนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย 2. เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีการบัญชีการเงิน หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ 3. เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 4 ปี
       ปี พ.ศ. 2549 1. ปีมหามงคลสมัย ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรีวิทยาเขตบางพระ และวิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 3. เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรต่อนเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ
       ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" ( Rajamangala University of Technology Tawan-OK ) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกับอธิยดีกรมต่างๆ