วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

งานคลังและแผน

ժش຺ͺк

งานบริการงานทั่วไป

ժش຺ͺк

งานบริหารงานบุคคล

ժش຺ͺк

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ժش຺ͺк

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เเบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (RMUTTO MIS)  ¼  darklord20 Թ ҧѹ 01 ธ.ค. 2012 ֧ 31 ธ.ค. 2017
 • เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกระบบสารสนเทศ  ¼  darklord20 Թ ҧѹ 13 ก.พ. 2015 ֧ 31 ธ.ค. 2017
 • เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกเครือข่าย  ¼  darklord20 Թ ҧѹ 05 มี.ค. 2015 ֧ 31 ธ.ค. 2017
 • ทดสอบเเบบสอบถามเเก้ว  ¼  darklord20 Թ ҧѹ 17 ก.พ. 2017 ֧ 31 ธ.ค. 2017
 • เเบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ¼  darklord20 Թ ҧѹ 24 พ.ค. 2017 ֧ 31 พ.ค. 2020
 • งานพัฒนานักศึกษา

  ժش຺ͺк

  งานกิจการพิเศษ

  ժش຺ͺк

  งานนโยบายเเละเเผน

  ժش຺ͺк

  สำนักวิทยาเขต

  ժش຺ͺк    ͡Էࢵ
   
  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   วิทยาเขตบางพระ   วิทยาเขตจันทบุรี   วิทยาเขตอุเทน  

  ຺͡ҹк຺ͺ͹Ź
  ѤҪԡ