เเบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจแผนกอาคารสถานที่


                 

 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม

 
1  สถานภาพผู้ประเมิน

   ผู้ประเมิน

   บุคคลภายนอก


2  เพศ

   ชาย

   หญิง


3  สถานะผู้ประเมิน

   ข้าราชการ

   เจ้าหน้าที่

   นักศึกษา
 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของ แบบประเมินความพึงพอใจแผนกอาคารสถานที่

               โปรดเเสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของงานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ โดยระบุตามระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นทั้งหมด ดังนี้

  5 = พอใจมากที่สุด 4=พอใจมาก 3=พอใจปานกลาง 2=พอใจน้อย 1=ไม่พอใจ
 

 
ปัจจัยด้านการให้บริการของงานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
แบบประเมินความพึงพอใจแผนกอาคารสถานที่
   1 . การให้บริการของเจ้าหน้าที่
     1 . 1   มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมและทันสมัยให้บริการ
     1 . 2   ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ มีคุณภาพและใช้งานได้ดี
     1 . 3   ระบบประปา และอุปกรณ์ มีคุณภาพและใช้งานได้ดี
     1 . 4   ความสะอาดบริเวณโดยรอบของอาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขต
     1 . 5   การจัดเก็บและจัดการขยะภายในสะอาด เรียบร้อย และ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
     1 . 6   ความสะอาดของห้องน้ำภายในวิทยาเขต สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
     1 . 7   การจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีบรรยากาศเหมาะกับการเรียนรู้และการทำงาน
   2 . ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
     2 . 1   ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก และมีความคล่องตัว
     2 . 2   ความสะดวกในการประสานงาน
     2 . 3   ความรวดเร็วในการให้บริการ
   3 . ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
     3 . 1   ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
     3 . 2   ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการบริการของเจ้าหน้าที่
     3 . 3   ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   4 . ด้านภาพรวมของการให้บริการของส่วนอาคารและสถานที่
     4 . 1   โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับใด


 
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้บริการ


ตอนที่ 4 ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติม  ใส่ตัวอักษรตามรูป
กำลังประมวลผล รอสักครู่.........................................................